Loading...

Lò Tôi & Thấm Carbon

Thiết bị đo độ cứng
(Thiết bị của Mỹ và Nhật - đạt chuẩn quốc tế)

Lò giếng tôi & Thấm Carbon (Than)
(Ø 1000mm x 1800mm)

Lò giếng ủ mềm, cầu hóa, bình thường hóa

Lò thấm Nitơ (Ø 400mm x 700mm) - Thiết bị Đài Loan

Hệ thống nhuộm đen tự động (Thiết bị Đài Loan)