• "Công ty TNHH Vĩ Kiệt"
  • "Năm dây chuyền sản xuất - Thiết bị Đài Loan"
Lò thấm Nitơ (Ø 400mm x 700mm) - Thiết bị Đài Loan
Xử lý được tất cả các sản phẩm bằng kim loại