• "Công ty TNHH Vĩ Kiệt"
  • "Năm dây chuyền sản xuất - Thiết bị Đài Loan"
Hệ thống nhuộm đen tự động (Thiết bị Đài Loan)
Xử lý được tất cả các sản phẩm bằng kim loại